nya-raabadarna

F O R M A L I A tra0308va0308ggen

Här finner du blandade formaliteter från Rååbadets verksamhet de senaste åren. Föreningens stadgar Redogörelse 2014 Årsmötesprotokoll 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2009 Styrelsen hittar du här Stadgar för Rååbadarna 2013-02-28


Stadgar senast ändrade av årsmötet 130228 enligt punkt 23 på kallelse till årsmötet. § 1 Föreningens namn Föreningen är en ideell förening och dess namn är Rååbadarna. § 2 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för befrämjande av bastu- och friluftsbad samt tillvarata medlemmarnas intresse i badanläggningen § 3 Medlemskap Person, som erlagt medlemsavgift, är medlem. § 4 Medlemsavgift Medlem ska senast den sista februari under verksamhetsåret erlägga den av årsmötet för verksamhetsåret fastställda avgiften Medlemskap upphör om avgiften inte betalts senast på förfallodagen. § 5 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår § 6 Ordinarie årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. a/ Årsmöte skall hållas årligen senast under februari månad b/ Kallelse till årsmötet, som ska uppta dagordningen för årsmötet och valberedningens förslag, ska finnas tillgänglig på hemsidan och på badet tre veckor före årsmötet eller kan fås via post på begäran. c/ Varje medlem äger en röst d/ Röstning får inte ske genom ombud eller fullmakt e/ Om inget annat anges i stadgarna avgörs ärenden genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. f/ Omröstning sker öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning om någon begär det. g/ Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma 1 Val av ordförande för mötet 2 Val av sekreterare för mötet 3 Val av två justeringsmän – tillika rösträknade – att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande 5 Föredragning av styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret samt genomgång av föreningens ekonomi 6 Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8 Val av ordförande 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter 10 Val av två revisorer och revisorssuppleant 11 Val av valberedning 12 Fastställande av avgifter 13 Behandling av ärenden som hänskjutits av styrelsen 14 Behandling av ärenden som väckts av enskild medlem. För att sådant ärende ska upptas på årsmötet skall medlemmen anmäla ärendet skriftligen till styrelsen senast den 30 december 15. Övriga frågor § 7 Styrelsen Styrelsen är föreningens verkställande organ och ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valda personer ska vara medlemmar i föreningen. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga vid udda årtal. Suppleanterna väljs för en tid av två år varav en väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och den andre vid udda årtal. Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och ekonomiansvarig. Styrelsen sammanträder vid behov dock minst en gång per kvartal. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. § 8 Vissa arbetsuppgifter inom styrelsen

Slag till årsberättelse samt ansvarar för medlemsregister.
Revisorerna tillhanda senast den 30 januari


§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller efter delegation av styrelsen av två styrelseledamöter i förening


§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av två revisorer. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte. Revisorer och revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.


§ 11 Valberedning

Valberedning, som ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara styrelseledamot, väljs för en tid av ett år.
I valberedningen ingående styrelseledamot, utsedd inom styrelsen, ska även vara sammankallande.
Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.


§ 12 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställan ska göras skriftligt och
innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med dagordning till extra årsmöte ska sändas till varje medlem senast fjorton dagar före årsmötets hållande.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Dock får fyllnadsval till styrelsen förekomma.

Rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte är desamma som vid ordinarie årsmöte.


§ 13 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras vid ett årsmöte. Ärendet ska framgå av kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.


§ 14 Föreningens upplösning

Fråga om föreningens upplösning ska behandlas vid två på varandra följande årsmöten, var ett kan vara extra årsmöte. Beslut om upplösning blir giltigt om två tredjedelar av de vid respektive möte närvarande medlemmarna biträtt förslaget.

Av kallelserna till årsmötena ska framgå att förslag om föreningens upplösning föreligger.