Stacks Image 3
Stacks Image 9
Rååbadarna håller sitt 47:e årsmöte
Tid: 26 februari 2018,
Kl. 18:30
Plats: Råå Södra Skola

DAGORDNING
1. Öppnande av årsmötet.
2. Godkännande av kallelse till årsmötet.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av ordförande för årsmötet.
5. Val av sekreterare för årsmötet.
6. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Kassaredogörelse.
9. Utfall budget 2017.
10. Revisorernas berättelse.
11. Frågan om ansvarsfrihet för gångna årets förvaltning.
12. Frågan om användande av gångna årets resultat.
13. Förslag på budget 2018.
14. Fastställande av medlemsavgift för 2019.
  15. Behandling av eventuella i laga ordning inkomna motioner.
   16. Val av ordförande i styrelsen för 2018.
   Avgående Anne Ask
   18. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för två år.
   Kvarstående Calle Bergendorff och Lars-Göran Frisell
   Avgånde Karin Persson och Wilas Wihlstrand
   19. Val av styrelsesuppleanter för två år.
   Avgående Anne Van Buijtene
   Avgående Cecilia G Lindberg
   20. Val av två revisorer för ett år.
   Avgående Eva Kullving och Lennart Andersson
   21. Val av revisorssuppleant för ett år.
   Avgående Lena Persson
   22. Val av två ledamöter i valberedningen för ett år.
   Avgående Paul Kronberg och Leif Malmberg
   23. Övriga frågor – öppet för diskussioner.
   25. Avslutning.


   Valberedningens förslag till årsmötet 2018


   Punkt 17 Wilas Whilstrand på ett år

   Punkt 18 Omval av Karin Persson på två år
   Nyval av Anne Ask på två år
   Nyval av Anne v Buijtene på ett år
   Nyval av Peter Dieden på två år

   Punkt 19 Omval av Cecilia Lindberg på två år
   Nyval av Helene Rosenlöf på ett år

   Punkt 20 Nyval av Tommy Håkansson på ett år Nyval av Tina Lundin på ett år

   Punkt 21 Nyval av Jan-Peter Holmgren på ett år

   Punkt 22 Omval av Paul Kronberg på ett år
   Nyval av Marie Hjälte på ett år