Stacks Image 3

RÅÅBADARNAS STADGAR

Stacks Image 9

.
Till alla medlemmar! ÅRSMÖTE?

Hej Rååbadare, Det är som bekant inte möjligt att kalla till större folksamlingar. Därför skjuter vi fram årsmötet tills det åter blir möjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte.

Se information överst på startsidan

.

Stadgar senast ändrade av årsmötet 2019-02-25 enligt punkt 16 på kallelse till årsmötet.

§ 1 Föreningens namn
——Föreningen är en ideell förening och dess namn är Rååbadarna.

§ 2 Ändamål
——Föreningens ändamål är att verka för befrämjande av bastu- och friluftsbad samt tillvarata medlemmarnas intresse i badanläggningen

§ 3 Medlemskap
——Person, som erlagt medlemsavgift, är medlem.

§ 4 Medlemsavgift
——Medlem ska senast den sista februari under verksamhetsåret erlägga den av årsmötet för verksamhetsåret fastställda avgiften. Medlemskap upphör om avgiften inte betalats senast på förfallodagen.

§ 5 Verksamhetsår
——Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår

§ 6 Ordinarie årsmöte
——Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

——6:1. Årsmöte skall hållas årligen senast under februari månad.

——6:2. Kallelse till årsmötet, som ska uppta dagordningen för årsmötet och valberedningens förslag, ska finnas tillgänglig på hemsidan och på badet tre veckor före årsmötet eller kan fås via post på begäran.

——6:3. Varje medlem äger en röst

——6:4. Röstning får inte ske genom ombud eller fullmakt

——6:5. Om inget annat anges i stadgarna avgörs ärenden genom enkel majoritet.

——Vid lika röstetal avgör lotten.

——6:6. Omröstning sker öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning om någon begär det.

——6:7. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma

——6:7-1. Val av ordförande för mötet

——6:7-2. Val av sekreterare för mötet

——6:7-3. Val av två justeringsmän – tillika rösträknare – att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.

——6:7-4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

——6:7-5. Föredragning av styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret samt genomgång av föreningens ekonomi

——6:7-6. Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

——6:7-7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

——6:7-8. Val av ordförande

——6:7-9. Val av styrelseledamöter och suppleanter

——6:7-10. Val av två revisorer och revisorssuppleant

——6:7-11. Val av valberedning

——6:7-12. Fastställande av avgifter

——6:7-13. Behandling av ärenden som hänskjutits av styrelsen

——6:7-14. Behandling av ärenden som väckts av enskild medlem. För att sådant ärende ska upptas på årsmötet skall medlemmen anmäla ärendet skriftligen till styrelsen senast den 30 december

——6:7-15. Övriga frågor

§ 7 Styrelsen

——Styrelsen är föreningens verkställande organ och ska bestå av fem och högst sju ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Valda personer ska vara medlemmar i föreningen.

——Ordförande väljs för en tid av ett år.

——Övriga ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga vid udda årtal.

——Suppleanterna väljs för en tid av två år varav en väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och den andre vid udda årtal.

——Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare och

ekonomiansvarig.

——Styrelsen sammanträder vid behov dock minst en gång per kvartal.

——Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

——Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 8 Vissa arbetsuppgifter inom styrelsen

——Ordförande är föreningens officiella representant.
——Sekreteraren är protokollförare vid styrelsens sammanträden, upprättar förslag till årsberättelse samt ansvarar för medlemsregister.

——Ekonomiansvarig handhar föreningens ekonomi. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast den 30 januari

§ 9 Firmateckning
——Föreningens firma tecknas av styrelsen eller efter delegation av styrelsen av två styrelseledamöter var för sig.

§ 10 Revisorer
——Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av två revisorer. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte. Revisorer och revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.

§ 11 Valberedning
——Valberedning, som ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara styrelseledamot, väljs för en tid av ett år.

——I valberedningen ingående styrelseledamot, utsedd inom styrelsen, ska även vara sammankallande.

——Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§ 12 Extra årsmöte
——Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

——Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar begär det.
——Sådan framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran.

——När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med dagordning till extra årsmöte ska sändas till varje medlem senast fjorton dagar före årsmötets hållande.

——Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Dock får fyllnadsval till styrelsen förekomma.

——Rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte är desamma som vid ordinarie årsmöte.

§ 13 Stadgeändring
——Dessa stadgar kan ändras vid ett årsmöte. Ärendet ska framgå av kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.

§ 14 Föreningens upplösning
——Fråga om föreningens upplösning ska behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Beslut om upplösning blir giltigt om två tredjedelar av de vid respektive möte närvarande medlemmarna biträtt förslaget.

Av kallelserna till årsmötena ska framgå att förslag om föreningens upplösning föreligger.

Vid det andra av årsmötena ska beslut fattas om disposition av föreningens behållna tillgångar.

2019-02-25

Men just nu får du inte komma hit

Till alla medlemmar! ÅRSMÖTE?

Hej Rååbadare, Det är som bekant inte möjligt att kalla till större folksamlingar. Därför skjuter vi fram årsmötet tills det åter blir möjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan februari månads utgång. Enligt Covid19 lagen 2021 01 12 går det inte att genomföra ett stadgeenligt årsmöte utan vi måste invänta de regeringsbeslut som givetvis kommer längre fram i tiden, så vi har möjlighet att hålla möte där alla kan närvara utan att hålla 1,5 meters avstånd från varandra.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revision kommer att vara färdigt innan februari månads slut och kommer att finnas på hemsidan, eventuellt kunna mailas till dig som ber om det.

Alternativet med digitalt årsmöte är inte omöjligt, men vi väljer att avstå denna möjlighet då långtifrån alla medlemmar har tillgång till dator och Internet, dessutom är det tveksamt om ett digitalt årsmöte skulle anses vara beslutsfattande eftersom inte alla medlemmar har möjlighet att delta. Ett utomhusmöte i februari är också en tänkbar möjlighet men skulle också utesluta närvaro av många medlemmar då temperatur och väder inte tillåter stillastående utomhusvistelse i ca två timmar, samt att rösträkning svårligen kan genomföras på tillfredsställande sätt. Det kan vara tveksamt om en folksamling på 50 - 70 personer utomhus är tillåtet för tillfället, därför är det olämpligt att kalla till ett sådant möte så länge Covid19 lagens nuvarande tolkning gäller.

Utdrag ur Covid19 lagen

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.
Begränsad storlek för grupper på allmän plats

Socialdepartementet föreslår en möjlighet att införa förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Förbud att vistas på platser med risk för trängsel

Vidare föreslår departementet en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Lagen föreslogs träda i kraft i mars 2021 men har klubbats och gäller sedan 10 januari 2021.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/covid-19-lag/

Stadgarna i .pdf om du vill ladda ner dem.
Dra Rååbadarloggan från sidan härunder till skrivbordet eller till den mapp där du vill ha dem

Stacks Image 94
Stacks Image 88