Stacks Image 3
Stacks Image 9
Föreningens Stadgar


Stadgar för Rååbadarna


Stadgar senast ändrade av årsmötet 130228 enligt punkt 23 på kallelse till årsmötet.
§ 1 Föreningens namn
Föreningen är en ideell förening och dess namn är Rååbadarna.
§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att verka för befrämjande av bastu- och friluftsbad samt tillvarata medlemmarnas intresse i badanläggningen
§ 3 Medlemskap Person, som erlagt medlemsavgift, är medlem.
§ 4 Medlemsavgift Medlem ska senast den sista februari under verksamhetsåret erlägga den av årsmötet för verksamhetsåret fastställda avgiften

Medlemskap upphör om avgiften inte betalts senast på förfallodagen.
§ 5 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår


§ 6 Ordinarie årsmöte Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. a/ Årsmöte skall hållas årligen senast under februari månad b/ Kallelse till årsmötet, som ska uppta dagordningen för årsmötet och valberedningens förslag, ska finnas tillgänglig på hemsidan och på badet tre veckor före årsmötet eller kan fås via post på begäran.
c/ Varje medlem äger en röst
d/ Röstning får inte ske genom ombud eller fullmakt
e/ Om inget annat anges i stadgarna avgörs ärenden genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten.
f/ Omröstning sker öppet. Val ska dock ske genom sluten omröstning om någon begär det.
g/ Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma
1 Val av ordförande för mötet
2 Val av sekreterare för mötet
3 Val av två justeringsmän – tillika rösträknade – att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet.
4 Fråga om årsmötets behöriga utlysande

5 Föredragning av styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret
samt genomgång av föreningens ekonomi
6 Föredragning av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret.

7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8 Val av ordförande

9 Val av styrelseledamöter och suppleanter

10 Val av två revisorer och revisorssuppleant

11 Val av valberedning

12 Fastställande av avgifter

13 Behandling av ärenden som hänskjutits av styrelsen

14 Behandling av ärenden som väckts av enskild medlem. För att sådant ärende
ska upptas på årsmötet skall medlemmen anmäla ärendet skriftligen till styrelsen senast den 30 december
15. Övriga frågor

§ 7 Styrelsen
Styrelsen är föreningens verkställande organ och ska bestå av fem till sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valda personer ska vara medlemmar i föreningen.
Ordförande väljs för en tid av ett år.

Övriga ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga vid udda årtal.

Suppleanterna väljs för en tid av två år varav en väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och den andre vid udda årtal.
Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och ekonomiansvarig.
Styrelsen sammanträder vid behov dock minst en gång per kvartal.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.§ 8 Vissa arbetsuppgifter inom styrelsen

Förslag till årsberättelse samt ansvarar för medlemsregister.

Revisorerna tillhanda senast den 30 januari


§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av Ordförande och kassör var för sig


§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av två revisorer. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte. Revisorer och revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.§ 11 Valberedning


Valberedning, som ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara styrelseledamot, väljs för en tid av ett år.

I valberedningen ingående styrelseledamot, utsedd inom styrelsen, ska även vara sammankallande.
Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.§ 12 Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med dagordning till extra årsmöte ska sändas till varje medlem senast fjorton dagar före årsmötets hållande.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Dock får fyllnadsval till styrelsen förekomma.

Rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte är desamma som vid ordinarie årsmöte.§ 13 Stadgeändring


Dessa stadgar kan ändras vid ett årsmöte. Ärendet ska framgå av kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.§ 14 Föreningens upplösning


Fråga om föreningens upplösning ska behandlas vid två på varandra följande årsmöten, var ett kan vara extra årsmöte. Beslut om upplösning blir giltigt om två tredjedelar av de vid respektive möte närvarande medlemmarna biträtt förslaget.

Av kallelserna till årsmötena ska framgå att förslag om föreningens upplösning föreligger.

.