Stacks Image 3
Stacks Image 9
Stacks Image 82
Föreningens StadgarStadgar för Rååbadarna


Stadgar senast ändrade av årsmötet 1999-02-24 enligt punkt 23 på kallelse till årsmötet.
Stadgar senast ändrade av årsmötet 2013-02-28 enligt punkt 23 på kallelse till årsmötet.
Stadgar senast ändrade av årsmötet 2017-02-16 enligt punkt 23 på kallelse till årsmötet.


§ 1 Föreningens namn

Föreningen är en ideell förening och dess namn är Rååbadarna.


§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för befrämjande av bastu- och friluftsbad samt tillvarata medlemmarnas intresse i badanläggningen


§ 3 Medlemskap

Person, som erlagt medlemsavgift, är medlem.


§ 4 Medlemsavgift

Medlem ska senast den sista februari under verksamhetsåret erlägga den av årsmötet för verksamhetsåret fastställda avgiften

Medlemskap upphör om avgiften inte betalts senast på förfallodagen.


§ 5 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår

§ 6 Ordinarie årsmöte


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

  Vid lika röstetal avgör lotten.


    § 7 Styrelsen

    Styrelsen är föreningens verkställande organ och ska bestå av fem och högst sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Valda personer ska vara medlemmar i föreningen.

    Ordförande väljs för en tid av ett år.

    Övriga ledamöter väljs för en tid av två år på så sätt att halva antalet väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och övriga vid udda årtal.

    Suppleanterna väljs för en tid av två år varav en väljs vid ordinarie årsmöte med jämnt årtal och den andre vid udda årtal.

    Styrelsen skall inom sig utse vice ordförande, sekreterare,
    vice sekreterare och ekonomiansvarig.

    Styrelsen sammanträder vid behov dock minst en gång per kvartal.

    Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.

    Beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.


    § 8 Vissa arbetsuppgifter inom styrelsen     § 9 Firmateckning

     Föreningens firma tecknas av styrelsen eller efter delegation av styrelsen av två styrelseledamöter var för sig.
     § 10 Revisorer

     Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska årligen granskas av två revisorer. Revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast en vecka före ordinarie årsmöte. Revisorer och revisorssuppleant väljs för en tid av ett år.

     § 11 Valberedning

     Valberedning, som ska bestå av tre ledamöter, varav en ska vara styrelseledamot, väljs för en tid av ett år.
     I valberedningen ingående styrelseledamot, utsedd inom styrelsen, ska även vara sammankallande.
     Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.


     § 12 Extra årsmöte

     Styrelsen kan kalla till extra årsmöte.

     Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte om en revisor eller en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställan ska göras skriftligt och innehålla skälen för begäran.

     När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom fjorton dagar kalla till sådant möte att hållas inom en månad från kallelsen. Kallelse med dagordning till extra årsmöte ska sändas till varje medlem senast fjorton dagar före årsmötets hållande.

     Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Dock får fyllnadsval till styrelsen förekomma.

     Rösträtt och beslutsmässighet vid extra årsmöte är desamma som vid ordinarie årsmöte.


     § 13 Stadgeändring

     Dessa stadgar kan ändras vid ett årsmöte. Ärendet ska framgå av kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att två tredjedelar av de närvarande medlemmarna biträder förslaget.


     § 14 Föreningens upplösning

     Fråga om föreningens upplösning ska behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara extra årsmöte. Beslut om upplösning blir giltigt om två tredjedelar av de vid respektive möte närvarande medlemmarna biträtt förslaget.

     Av kallelserna till årsmötena ska framgå att förslag om föreningens upplösning föreligger.

     Vid det andra av årsmötena ska beslut fattas om disposition av föreningens behållna tillgångar.
     2017-02-16

     .
     Stacks Image 84
     Stacks Image 88