Stacks Image 3

ÅRSMÖTE 2021Till alla medlemmar! ÅRSMÖTE?

Hej Rååbadare, Det är som bekant inte möjligt att kalla till större folksamlingar. Därför skjuter vi fram årsmötet tills det åter blir möjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte.

Det är vår förhoppning att lättnader ska ske och att vi kan hålla ett årsmöte innan höstsäsongen börjar.


Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan februari månads utgång. Enligt
Covid19 lagen 2021 01 12 går det inte att genomföra ett stadgeenligt årsmöte utan vi måste invänta de regeringsbeslut som givetvis kommer längre fram i tiden, så vi har möjlighet att hålla möte där alla kan närvara, även folksamlingar utomhus är för tillfället reglerade.

Från:
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/restriktioner-och-forbud


Turbulensen kring när och hur årsmöte ska kunna hållas för att samtliga medlemmar ska ges möjlighet att delta och vad som gäller för möten, är delvis orsak till förseningen. Vår förhoppning var att det skulle komma besked på lättnader från våra myndigheter, vilket det ännu inte gjort.

Tillsvidare får inte fler än 50 personer delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen kan ställa in eller upplösa en tillställning som har fler än åtta deltagare. Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra lokaler som hyrs ut får maximalt åtta personer delta. Om du anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan du dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.Alternativet med digitalt årsmöte är inte omöjligt, men vi väljer att avstå denna möjlighet då långtifrån alla medlemmar har tillgång till dator och Internet, dessutom är det tveksamt om ett digitalt årsmöte skulle anses vara beslutsfattande eftersom inte alla medlemmar har möjlighet att delta. Ett utomhusmöte är också en tänkbar möjlighet men skulle också utesluta närvaro av många medlemmar då temperatur och väder inte tillåter stillastående utomhusvistelse i ca två timmar, samt att rösträkning svårligen kan genomföras på tillfredsställande sätt. En folksamling på 60 - 80 personer utomhus är inte tillåtet för tillfället, därför är det olämpligt att kalla till ett sådant möte så länge Covid19 lagens nuvarande tolkning gäller.ÅRBERÄTTELSE FÖR 2020 HITTAR DU HÄRStacks Image 9