Stacks Image 3

ÅRSMÖTE 2021

Årsmöte för verksamhetsåret 2020 ska hållas snarast. Restriktionerna är släppta och vi är inte låsta av några begränsningar. Ändå kommer det att dröja några veckor till. De två revisionsrapporterna från årsmötets valda revisorer som avhandlar styrelsens agerande och ansvar för året 2020 är högst disparata. Därför har styrelsen tillkallat en extern auktoriserad revisor för att granska och yttra sig i frågorna kring verksamheten år 2020. När denna granskning är gjord kallas det till årsmöte.

Nedan finns de två revisionsrapporterna


Christina Lundins revisionsrapport


Revisionsberättelse för Föreningen Rååbadarna verksamhetsåret 2020

Undertecknad, av årsmötet utsedd revisor, har granskat styrelsens arbete vad gäller ekonomi och förvaltning, Granskningen har skett i den grad som styrelsens gett mig möjlighet till.
Granskningen har i nästan alla stycken kunnat ske enligt revisionssed
Efter genomförd granskning vill jag anföra följande:

Ekonomisk granskning.
Under 2020 har föreningen enligt uppgift haft två av varandra oberoende ekonomier, vilket enligt samlad utsago varit känt av föreningens styrelseledamöter. Detta presenterades för oss revisorer vid ett styrelsemöte den 25 januari 2021. Då någon samlad bild av dessa två ekonomier inte varit tillgänglig för mig kan jag därför inte föreslå vad som bör göras rörande resultat och balansräkning. Av detta följer att jag inte kan föreslå ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Förvaltningsrevision
Jag ska som revisor vara medlemmarnas garant att styrelsen inte bryter mot föreningens stadgar eller tar beslut som inte har stöd i stadgarna. Det har ofta hänt att jag inte fått ta del av styrelsens beslut och att beslutsprotokoll saknats för vilket jag klandrar styrelsen. Bristerna i styrelsens förvaltning hindrar mig från att föreslå ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

2021-08-30

Christina Lundin


Tommy Håkanssons revisionsrapport

Revisionsberättelse för Föreningen Rååbadarna - verksamhetsåret 2020
.
Undertertecknad av årsmötet vald revisor har granskat styrelsens arbete och bokföringen i sin helhet.
.
Granskningen har skett enligt god revisionssed.
.
Efter genomförd revision föreslås att resultat- och balansräkning för år 2021 fastställs.
.
Ifråga om ansvarsfrihet får undertecknad anföra följande.
Undertecknad och revisorskollegan Christina Lundin deltog vid ett styrelsemöte den 25 januari 2021 och blev då informerade om vad som framkommit rörande ekonomin. Styrelsen redovisade vid mötet följande.
Förre ordföranden Wilas Wihlstrand (WW) har under ett antal år arbetat med en s.k. kassa 2 (svarta pengar). Den alternativa kassan har hanterats genom och bestått i att pengar swishats direkt till WW:s privata konto. Pengarna ska avsett uthyrning av bastu, betalning av årskort m.m.. Erhållna pengar ska WW, enligt egen utsago, ha använt för betalning av vissa varor och tjänster. Underlag och redovisning av detta saknas. WW ska även ha delat ut årskort till familjemedlemmar och nära vänner utan den övriga styrelsens vetskap. WW har beställt nya klippkort, 200 st enligt honom själv medan tryckare uppgivit att antalet uppgått till 300 st. Det föreligger i så fall en differens på 100 klippkort vilka har ett värde om 7 000 kr.

Genomförd revision visar att viss information om WW:s agerande delvis kommit till styrelsens kännedom, d.v.s. till vissa styrelseledamöters kännedom. Detta innebär att kritik kan riktas mot styrelsen för att inte ha agerat utifrån uppgifterna, men underlåtenheten är inte av sådan grad att det motiverar att neka styrelseledamöterna ansvarsfrihet, förutom avseende WW.
Uppgifterna från styrelsen och den information som erhållits vid kontakter med WW, där denne inte kunnat lämna fullt tillfredsställande svar på frågor om ovan nämnda förhållanden, innebär att jag anser att det finns grund för att avstyrka ansvarsfrihet för WW avseende verksamhetsåret 2020. För övriga under år 2020 verksamma styrelseledamöter tillstyrks ansvarsfrihet.Hönö 30 augusti 2021

Tommy HåkanssonÅRBERÄTTELSE FÖR 2020 HITTAR DU HÄR

Stacks Image 9