Stacks Image 5

RÅÅ KALLBADHUS ÄR STÄNGT
Efter regeringsbeslut 18 december 2020 är vi ålagda att hålla stängt.
I dagsläget har vi inga besked att ge om när vi får öppna igen.

Senaste besked från Helsingborgs Stad är att offentliga badanläggning ska hållas stängda till åtminstone 22 Februari. Vad som beslutas av staden därefter är inget vi råder över.

Stacks Image 420
Stacks Image 431

Men just nu får du inte komma hit

Till alla medlemmar! ÅRSMÖTE?

Hej Rååbadare, Det är som bekant inte möjligt att kalla till större folksamlingar. Därför skjuter vi fram årsmötet tills det åter blir möjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan februari månads utgång. Enligt Covid19 lagen 2021 01 12 går det inte att genomföra ett stadgeenligt årsmöte utan vi måste invänta de regeringsbeslut som givetvis kommer längre fram i tiden, så vi har möjlighet att hålla möte där alla kan närvara utan att hålla 1,5 meters avstånd från varandra.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revision kommer att vara färdigt innan februari månads slut och kommer att finnas på hemsidan, eventuellt kunna mailas till dig som ber om det.

Alternativet med digitalt årsmöte är inte omöjligt, men vi väljer att avstå denna möjlighet då långtifrån alla medlemmar har tillgång till dator och Internet, dessutom är det tveksamt om ett digitalt årsmöte skulle anses vara beslutsfattande eftersom inte alla medlemmar har möjlighet att delta. Ett utomhusmöte i februari är också en tänkbar möjlighet men skulle också utesluta närvaro av många medlemmar då temperatur och väder inte tillåter stillastående utomhusvistelse i ca två timmar, samt att rösträkning svårligen kan genomföras på tillfredsställande sätt. Det kan vara tveksamt om en folksamling på 50 - 70 personer utomhus är tillåtet för tillfället, därför är det olämpligt att kalla till ett sådant möte så länge Covid19 lagens nuvarande tolkning gäller.

Utdrag ur Covid19 lagen

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Begränsad storlek för grupper på allmän plats

Socialdepartementet föreslår en möjlighet att införa förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Förbud att vistas på platser med risk för trängsel

Vidare föreslår departementet en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Lagen föreslogs träda i kraft i mars 2021 men har klubbats och gäller sedan 10 januari 2021.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/covid-19-lag/

Stacks Image 305
ÖPPETTIDER
STÄNGT TILLS VIDARE

.
Livet blir inte bättre än man gör det

Stacks Image 122

Så välkommen till Paradiset mellan Himmel och Öresund