Stacks Image 5

RÅÅ KALLBADHUS ÄR STÄNGT
Efter regeringsbeslut 18 december 2020 är vi ålagda att hålla stängt.
I dagsläget har vi inga besked att ge om när vi får öppna igen.

Senaste besked från Helsingborgs Stad är att offentliga badanläggning ska hållas stängda. Vad som beslutas av staden därefter är inget vi råder över.

ANSVAR!
Det skulle vara möjligt att på olika sätt försöka kringgå de förordningar som gäller kring C-19. Vi har valt den tråkiga ansvarsfulla vägen att hålla stängt.

Stacks Image 420
Stacks Image 431

Men just nu får du inte komma hit
ÅRBERÄTTELSE FÖR 2020 HITTAR DU HÄR

Till alla medlemmar! ÅRSMÖTE?

Hej Rååbadare, Det är som bekant inte möjligt att kalla till större folksamlingar. Därför skjuter vi fram årsmötet tills det åter blir möjligt att hålla ett stadgeenligt årsmöte. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas innan februari månads utgång. Enligt Covid19 lagen 2021 01 12 går det inte att genomföra ett stadgeenligt årsmöte utan vi måste invänta de regeringsbeslut som givetvis kommer längre fram i tiden, så vi har möjlighet att hålla möte där alla kan närvara utan att hålla 1,5 meters avstånd från varandra.

Verksamhetsberättelse, ekonomirapport och revision är ännu inte färdigställt. Vi räknar med en månads försening vad det gäller det årliga utskicket. Turbulensen kring när och hur årsmöte ska kunna hållas för att samtliga medlemmar ska ges möjlighet att delta och vad som gäller för möten, är delvis orsak till förseningen. Vår förhoppning var att det skulle komma besked på lättnader från våra myndigheter, vilket det ännu inte gjort.

Alternativet med digitalt årsmöte är inte omöjligt, men vi väljer att avstå denna möjlighet då långtifrån alla medlemmar har tillgång till dator och Internet, dessutom är det tveksamt om ett digitalt årsmöte skulle anses vara beslutsfattande eftersom inte alla medlemmar har möjlighet att delta. Ett utomhusmöte i mars / april är också en tänkbar möjlighet men skulle också utesluta närvaro av många medlemmar då temperatur och väder inte tillåter stillastående utomhusvistelse i ca två timmar, samt att rösträkning svårligen kan genomföras på tillfredsställande sätt. Det kan vara tveksamt om en folksamling på 60 - 80 personer utomhus är tillåtet för tillfället, därför är det olämpligt att kalla till ett sådant möte så länge Covid19 lagens nuvarande tolkning gäller.

Utskick är beräknat att nå medlemmarna innan mars månads utgång. När årsmöte kan hållas får framtiden utvisa. Ju förr desto bättre, men just nu råder vi inte över omständigheterna.


Utdrag ur Covid19 lagen

Om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, ska begränsningar kunna införas avseende följande verksamheter och platser:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Begränsad storlek för grupper på allmän plats

Socialdepartementet föreslår en möjlighet att införa förbud mot att samlas i sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Förbud att vistas på platser med risk för trängsel

Vidare föreslår departementet en möjlighet att införa förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Lagen föreslogs träda i kraft i mars 2021 men har klubbats och gäller sedan 10 januari 2021.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/covid-19-lag/

Stacks Image 305
ÖPPETTIDER
STÄNGT TILLS VIDARE

.
Livet blir inte bättre än man gör det

Stacks Image 122

Så välkommen till Paradiset mellan Himmel och Öresund